Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

2016

Co se může přihodit v ambulaci? Lékaři i sestry budou připraveni

Simulační workshopy „Krizové stavy v …“, které ve vzdělávacím centru  B. Braun Dialog pravidelně již téměř dva roky probíhají, jsou ve velké míře zaměřeny na zdravotníky pracující na nemocničních odděleních.  Tentokrát jsme se ale poprvé zaměřili na lékaře a všeobecné sestry pracující v ambulantním provozu. V listopadu se u nás na workshopu Krizové stavy v ambulanci sešli lékaři a všeobecné sestry pracující v nejrůznějších oblastech ambulantní péče –  v ordinaci praktického lékaře, urologie, chirurgie i stomatologie.

Účastníci si na celodenním intenzivním kurzu měli možnost vyzkoušet, jak si poradit s náhlými stavy, ke kterým nejčastěji v jejich  ambulancích dochází  –  astmatickým záchvatem, anafylaktickým šokem, ischemickou příhodou, ztrátou vědomí, epileptickým záchvatem, hypoglykémií a hypertonickou krizí. Součástí kurzu byl i nácvik kanylace periferní žíly, zajištění dýchacích cest a kardiopulmonální resuscitace. 

S tímto typem kurzu se budou moci lékaři a všeobecné sestry v Pavilonu B. Braun Dialog setkat i v následujícím roce, kdy připravujeme další termíny simulačních workshopů pro ambulantní  provoz.

Listopad 2016

Studenti v akci - Volitelným předmětem jsme navázali spolupráci s 1. LF UK v Praze
 
Moderní medicína s sebou přináší i moderní technologie a postupy. Jelikož doba hospitalizace pacientů se zkracuje a ne všichni jsou ochotni se podílet na výuce budoucích lékařů, je tak  pro studenty medicíny stále těžší získat praktické zkušenosti. Proto chceme díky volitelnému předmětu "Moderní medicínské technologie a zdravotnické prostředky v praxi" propojit teoretickou výuku s praxí (tzv. hands-on) a ukázat aplikaci teorie do reálných situací. Studenti si vyzkouší např. práci s laparoskopickou věží, endoskopickými instrumenty, vrtačkami používaných v ortopedii a traumatologii, základy a principy regionální anestezie, práci
s infuzní technikou a infuzní linkou a v neposlední řadě i ukázku eliminačních metod na dialyzačním středisku.


Výuka je rozdělena do čtyř základních oblastí a probíhá v zimním semestru akademického roku 2016/2017 každé druhé pondělí v podvečer ve školicím středisku B. Braun Dialog. Předmět je určen studentům bakalářských a magisterských studijních programů.

Vyhodnocení proběhne v lednu 2017 a věříme, že v letním semestru předmět budeme moci nabídnout i jiným lékařským fakultám a že budeme tak inspirací i pro jiné země.

Říjen 2016

Máme soft skills kurzy! Myslíme i na duševní pohodu zdravotníků

Jak zvládat stres v každodenním životě, možnosti regenerace, emoční inteligence v souvislosti s prevencí syndromu vyhoření, to byla témata říjnového  kurzu Work-life balance.Vyzkoušeli jsme si i nácvik relaxace s imaginací. Hodně jsme diskutovali a společně hledali možnosti, jak zvládat těžkosti všedních dnů a vybalancovat náš pracovně-soukromý život.

Další nový kurz Rozvoj spolupráce a komunikace v týmu, který je zacílen na týmovou spolupráci, kolegiální vztahy, principy účinné zpětné vazby a význam týmových rolí pro fungování skupiny, proběhl v listopadu. Maximálně jsme využili konkrétní situace z praxe, které aktuálně řeší účastníci na svých pracovištích. Měli jsme i možnost vyhodnotit práci s emocemi a napětím v týmu.

Tyto dva kurzy v lednu doplní novinka Konflikty a jejich zvládání v kontextu zdravotní péče. Budeme se věnovat manipulaci, empatii, kritice,  analýze konkrétních typů konfliktů na pracovišti, vývoji a dynamice konfliktu, a to nejen mezi zdravotníky, ale i ve vztahu mezi zdravotníkem a pacientem.

Myslete i vy na svoji duševní pohodu a přijďte načerpat inspiraci na našich kurzech. Sledujte náš Facebook a webové stránky.

Září 2016

Zaostřeno na normotenzní hydrocefalus - Neurochirurgové z různých zemí světa se sešli na advanced kurzu v Ostravě


Seznámit se a pracovat s nejmodernějšími technologiemi jako je neuroendoskopická věž CMOS, intraventrikulární endoskopické instrumenty a dalšími medicínské přístroje Aesculap nebo sdílet zkušenosti měli možnost neurochirurgové z Polska, Ruska, Španělska nebo ze Spojených států na neuroendoskopickém kurzu. Ten byl rozdělen do tří bloků na: teoretickou část, workshop v anatomické laboratoři a živou operativu na sále. Středem zájmu bylo téma hydrocefalu, intrakraniálních cyst, intraventrikulární krvácení, intra a periventrikulární mozkové tumory. Pozitivní ohlasy zaznívaly kromě možnosti sdílení zkušeností také na velmi kvalitně zpracované vědecké téma, individuální přístup a příležitost praktického nácviku. Pro další ročník je plánováno rozšíření tréninkových pracovišť a cíl získat některého ze špičkových zahraničních lektorů.

Neuroendoskopický kurz byl pěkným příkladem kolektivní spolupráce a bezesporu splnil roli důstojného zahájení Výroční konference České neurochirurgické společnosti v Plzni.

Říjen 2016

Přednemocniční péče  v simulovaném prostředí

Krizové stavy v přednemocniční péči patří mezi nové kurzy, které od září tohoto roku rozšiřují nabídku simulačních kurzů v B. Braun Dialog.

Díky pečlivé půlroční přípravě a nutnému  přizpůsobení simulátoru  jsme se tak z nemocnice přesunuli do simulovaných prostředí, ve kterých běžně výjezdové skupiny záchranných služeb zasahují. K  hlavním cílů kurzu patří příprava účastníků na celou řadu možných situací, se kterými se zdravotníci setkávají  v každodenní praxi mimo nemocnici. Jednotlivé scénáře proto simulují reálné zásahy z pražských domovů i ulic a vedou je odborníci s praktickými zkušenostmi z přednemocniční péče.

Pokud Vás kurz zaujal, přihlaste se na našem webu již nyní na některý z kurzů, které připravujeme pro příští rok. Těšíme se na vás.

Září 2016

Rok Pavilonu B. Braun Dialog

Čtěte více v B. Braun Dialogu Speciál

Červenec 2016

Diskutovali jsme o vzdělávání zdravotníků

Za účasti vzácných hostů proběhla v Pavilonu B. Braun Dialog 3. výroční konference Aesculap Akademie. Cílem konference bylo vyvolat interaktivní diskuzi, zjistit potřeby a požadavky zdravotníků,  jaký vidí smysl v dalším vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků, stejně tak jako se zaměřit na trendy ve vzdělávání.
Výstupem konference bylo zejména zaměření se na propojení teorie s praxí a na kazuistiky. Diskutovali jsme také fakt, že by se vzdělávání mělo opírat o motivaci a v neposlední řadě jsme se zabývali multioborovým vzděláváním či vzděláváním pacientů. Konferenci hodnotíme jako velmi úspěšnou.

Červen 2016

Jak by měl vypadat týmový management

Nový kurz „Optimální Nutrice pro Každého“ (ONKA)

V závěru května uspořádala Aesculap Akademie zcela unikátní kurz s názvem ONKA aneb Jak by měl vypadat týmový management nutrice ve vaší nemocnici.  Kurz byl od počátku koncipován jako multioborový, účastníky proto byli zástupci různých zdravotnických oborů, kteří společně pečují o pacienty vyžadující nutriční terapii.

Samotnému kurzu dominovala především praktická část. Pod vedením zkušených lektorů si tak lékaři, sestry i nutriční terapeuti vyzkoušeli řešení různých kazuistik a situací z každodenní praxe.  Součástí kurzu byl i nácvik vybraných  praktických  dovednosti s využitím gastrofibroskopu, ultrazvuku či simulátoru intenzivní péče. Možnost vzájemného poměření sil formou soutěže bylo pak zajímavým zpestřením kurzu. Velice nás těší výborné hodnocení kurzu a proto již nyní připravujeme podzimním pokračování.

Květen 2016

Italští chirurgové byli nadšeni

Symbolicky k 700. výročí narození Karla IV. českého krále a římského císaře byli 25. května v Carolinu přivítáni rektorem Karlovi univerzity Prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc, MBA a MUDr. Lubomírem Klepáčem, MBA italští chirurgové. Italský B. Braun si tentokráte vybral pro setkání vybraných 50 lékařů chirurgů Prahu. Důvodem nebyla pouze atraktivita Prahy, ale zejména příležitost uspořádat odborný workshop zaměřený na kolorektální a bariatrickou chirurgii ve vzdělávacím centru B. Braun Dialog. Zapojení mezinárodního složení speakrů (IT, CZE, FRA) v kombinaci s použitím moderních technologií projekce 3D a 2D videí ukázala vysoký technický potenciál B. Braun Dialog. Aesculap Akademie si tak ověřila, že umí uspořádat technicky i organizačně náročnou akci mezinárodního významu.

Květen 2016

Zaměřeno na akutní dialýzu pro praxi

Prvního interaktivního workshopu pod záštitou České společnosti intenzivní medicíny a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se zúčastnilo na padesát lékařů a nelékařského zdravotnického personálu z celé České republiky a Slovenska. Úvodem zazněla přednáška prof. MUDr. Vladimíra Černého, Ph.D., FCCM, po které se účastníci rozdělili do dvou skupin (lékařskou a nelékařskou) a probírali danou problematiku ze svého úhlu pohledu. Příspěvky věnované správnému načasování podpory ledvinných funkcí a zajištění přístupu do oběhu rozproudily bohatou diskusi, ze které vyplynulo, že na řadu otázek ještě neexistují jednoznačné odpovědi.

Jelikož se jednalo o první vzdělávací akci na téma kontinuálních eliminačních metod spojenou s praktickými ukázkami nového dialyzačního monitoru, přijel nás podpořit i Dr. Michele Susca (Německo), který stál u vývoje tohoto systému.

Květen 2016

Sfoukli jsme první svíčku na dortu

1. narozeniny našeho Vzdělávacího centra v Praze

Naše batole jménem Vzdělávací centrum Aesculap Akademie v Pavilonu B. Braun Dialog má za sebou první krůčky, za které by se nemusel stydět ani dospělý jedinec. Proběhlo zde na 125 úspěšných nejen vzdělávacích akcí, kterými prošlo více než 2.000 účastníků. Mezi nejatraktivnější patřily simulační a laparo workshopy, a to na národní i mezinárodní úrovni. V centru jsme kromě našich a slovenských zájemců přivítali lektory a účastníky také z Německa, Japonska, Rakouska, Itálie, Polska, Austrálie a USA. Jako velmi populární a rychle se plnící kurzy se ukázaly Krizové stavy v intenzivní péči/anestézii/dětské intenzivní péči, Laparoskopické kurzy pro gynekology a urology, Praktická řešení násilných situací nebo Příprava cytostatik.
Dialog nám roste jako z vody a máme z něj radost. I vás tam rádi potkáme na některém z našich kurzů.

Duben 2016

„Srozumitelné, praktické, přehledné, aktuální.“

Tak se účastníci vyjádřili o workshopu Nefrotický syndrom

Komplexně pojaté téma vedené paní prof. MUDr. Romanou Ryšavou, CSc. a paní doc. MUDr. Věrou Čertíkovou–Chábovou přilákalo účastníky z celé České republiky. Na úvodní teoretickou část věnovanou patofyziologii nefrotického syndromu a iontovým změnám s ním spojeným navázala část praktická s rozborem kazuistik a příkladů z praxe. Účastníci byli rozděleni do menších skupin, aby jednotlivé případy mohli probírat do hloubky. Právě toto uspořádání a individuální přístup byl účastníky vysoce hodnocen a oceňován. Pro velký zájem o atraktivní téma plánujeme tento seminář zopakovat začátkem roku 2017.

Duben 2016

Aesculap Akademie otevřela třetí výukové centrum v České republice

Jedinečnou kombinaci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání nabízí nové školicí středisko v prostorách Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Za myšlenkou vybudování centra a propojení pregradulání výuky mediků s navazujícím postgraduálním vzděláváním Aesculap Akademie stál už od počátku přednosta I. chirurgické kliniky FN v Olomouci prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Ve výuce mediků bude proto v centru dominovat především chirurgie a její obsah si bude řídit LF UP ve spolupráci s I. Chirurgickou klinikou FN v Olomouci. Navazující postgraduální vzdělávání lékařům a ostatním zdravotníkům bude nabízet Aesculap Akademie například v podobě laparoskopických kurzů, kurzů sutury i kurzů zaměřených na problematiku epidemiologie, nefrologie nebo ošetřovatelství.
Slavnostní otevření, které se konalo 20. dubna se zúčastnily desítky vzácných hostů. Svou návštěvou nás poctil napříkladprimátor města Olomouce Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Více se dočtete v Braunovinách

Duben 2016

Simulation Training in Anesthesia and Intensive Care - Train The Trainer Workshop

Zájem o simulační výuku stoupá, vznikají nova simulační centra a tento jedinečný způsob nácviku se postupně stává běžnou součástí pregraduálního i postgraduálního vzdělávání lékařů a sester.
Ve světle těchto skutečností se Aesculap Akademie rozhodla zorganizovat první kurz určený lektorům simulační kurzů, se zaměřením na obory anesteziologie a intenzivní péče.
Kurz se uskutečnil pod vedením zkušených odborníků, ke kterým patřil i Dr. med Marcus Rall (InPASS Institut für Patientensicherheit und Teamtraining GmbH, Reutlingen) a MUDr. Michael Stern (FN Kralovské Vinohrady). Výuka probíhala v malé skupině 12-ti účastníků, aby každý účastník měl dostatečný prostor si jednotlivé situace interaktivně vyzkoušet v prostředí simulátoru.
Celkem čtyřdenní program kurzu se zabýval především tématy: Lidský faktor v otázkách bezpečnosti pacientů; Krizový management zdrojů; Týmová spolupráce; Plánování a realizace simulačních scénářů pro různé cílové skupiny; Rozbor realizované simulace.Přes velkou časovou náročnost se kurz setkal s vysokým hodnocením a stal se vhodnou příležitostí pro sdílení zkušeností v oblasti simulační výuky ve zdravotnictví.

Březen 2016
 
Chirurgové absolvovali praktický nácvik na zvířecím modelu in vivo
 
V závěru března pokračovala v Centru experimentální medicíny pražského IKEM druhá část chirurgické sutury v praxi. Na podzimní běh bylo navázáno tématem břišní a plastické chirurgie pod odbornou garancí pana Prof. MUDr. Františka Antoše, CSc. Účastníci se po úvodním teoretickém bloku rozdělili do 3 pracovních skupin a na zvířecím modelu řešili praktické situace našívání střevních anastomóz včetně použití staplerové techniky a uzávěr stěny břišní.
V plastické části se jednalo o našívání šlachy a řešení kožních defektů pomocí našívaní tzv. laloků. Vyjma zajímavých tipů a triků z pohledu technického řešení chirurgických situací byla zpestřením teoretické části přednáška vědecké statistiky, která účastníkům rozšířila obzor, jak se orientovat ve výzkumných článcích a zaujmout k výsledkům a metodologii kritický pohled z důvodu správné aplikace do praxe.
 
Březen 2016

Zaměřili jsme se na nutrici při diabetes mellitus 

Výskyt diabetu u nás i na celém světě výrazně narůstá a jen za posledních třicet let se počet diabetiků v České republice téměř ztrojnásobil a v současné době se pohybuje na úrovni přes 8,5% obyvatelstva. I proto se neustále zvyšuje potřeba zkvalitnění zdravotní péče a zlepšení informovanosti v této oblasti jak odborné, tak i laické veřejnosti. Právě na toto aktuální téma se zaměřil odborný kurz Edukační problematika u pacientů s diabetem mellitem, který proběhl ve dnech 22. – 23. března 2016 ve vzdělávacím centru B. Braun Dialog v Praze. Kurz byl určen nutričním terapeutům a všeobecným sestrám z nemocničních i ambulantních zařízení. Účastníci se ve dvou dnech seznámili s novými poznatky o vývoji a průběhu tohoto onemocnění, dále s aktuálními doporučeními v dietní léčbě diabetu a s postupy v oblasti edukace pacienta.

Březen 2016
 

Proběhl první simulační kurz pouze pro sestry
 
Po úspěšné sérii simulačních kurzů Krizové stavy v intenzivní péči a Krizové stavy v anestezii, které jsou určeny jak lékařům, tak i všeobecným sestrám, jsme se zaměřili na vytvoření simulačního kurzu určeného všeobecným sestrám a zdravotnickým asistentům. 9. února 2016 tak mohl ve vzdělávacím centru B. Braun Dialog v Praze proběhnout první workshop Život ohrožující stavy v ošetřovatelství. Účastníci se pod vedením PhDr. Jany Toufarové z Fakultní nemocnice v Brně zaměřili na nácvik rychlého rozpoznání nejčastějších akutních stavů ohrožujících nemocného na životě a na poskytnutí adekvátní odborné pomoci do příchodu resuscitačního týmu. Při video rozboru nasimulovaných situací se soustředili rovněž na odhalení častých pochybení při poskytování odborné pomoci. Další termín tohoto kurzu proběhne 21. června 2016.
 
Únor 2016

Palec nahoru pro Aesculap Akademii

Aesculap Akademie drží krok s dobou a proto jsme se rozhodli vrhnout také do světa sociálních sítí. Spustili jsme Facebookové stránky Aesculap Akademie, kterými chceme oslovit širší spektrum potenciálních účastníků našich kurzů a zdá se, že se začíná dařit. Některé první příspěvky již zaznamenaly velký zájem.
Podívejte se na naše stránky!
 
Budeme rádi za Váš „like“ :-)
 
Únor 2016
 

 

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ 485 86 285

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "3", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }