Stránky Aesculap Akademie nejsou podporovány Vaším prohlížečem. Pro úplné zobrazení si prosím stáhněte novější verzi prohlížeče (Firefox, IE, Chrome).

Uživatel s těmito osobními daty byl již registrován!
Kurz byl přidán do oblíbených.
Kurz byl odebrán z oblíbených.
K úpravě oblíbených je nutné být přihlášen.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "Zadan\u00E9 heslo a opakovan\u00E9 heslo se neshoduj\u00ED.", "NO_SEARCH_RESULTS": "\u017D\u00E1dn\u00E9 v\u00FDsledky" }
??????

Česká a Slovenská republika

Česká a Slovenská republika

Podmínky použití

1. Působnost 
Tyto Podmínky použití se vztahují na vaše užívání internetových stránek Aesculap Akademie (dále jen „Internetové stránky AAC“).

Provozovatel webové platformy Internetových stránek AAC je společnost:

Aesculap Akademie GmbH
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen
Německo

Provozovatelem Internetových stránek AAC, odpovědným za obsah pro Českou a Slovenskou republiku, je společnost:

B. Braun Medical s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
Česká republika

(společně oba provozovatelé dále jen jako „B. Braun“)

Internetové stránky Aesculap Akademie (www.aesculap-academy.com včetně veškerých souvisejících domén pro jednotlivé země a subdomén) představují interaktivní internetovou službu nabízenou společností Aesculap Akademie GmbH. Přihlášením na Internetové stránky AAC zároveň přijímáte tyto Podmínky použití. Přihlášením na naše internetové stránky nebo jejich užíváním s těmito Podmínkami souhlasíte. Jakékoli odchylné podmínky uživatele, které jsou případně s těmito Podmínkami použití v rozporu, jsou neplatné.

Jména a kontaktní údaje stávajících oprávněných zástupců společnosti B. Braun jsou uvedeny v sekci „Kontakt“ Internetových stránek AAC.


2. Klíčové informace o platformě
Na portál lze vstoupit na adrese www.aesculap-academy.com a prostřednictvím jiných domén pro jednotlivé země (tj. například pro CZ nebo SK na adrese https://czsk.aesculap-academy.com/).

Portál společností B. Braun poskytuje přehled o celé řadě kurzů dalšího vzdělávání, které tyto společnosti nabízí pro lékaře a zdravotnické pracovníky působící v nemocnicích a v rámci samostatných praxí a dále pro pracovníky vedení nemocnic. Tým editorů obsah stránek pravidelně aktualizuje. Společnosti B. Braun si vyhrazují právo služby nabízené prostřednictvím uvedené platformy měnit nebo nabízet jiné služby. Společnosti B. Braun nenesou žádnou odpovědnost za obsah (právní platnost, přesnost či úplnost) poskytovaný uživateli, zákazníky a partnery.

Hlavní informace o stránkách a o službách nabízených jejich prostřednictvím:

  1. Internetové stránky představují platformu nabízející celou řadu kurzů pro lékaře a zdravotnické pracovníky působící v nemocnicích a v rámci samostatných praxí a dále pro pracovníky vedení nemocnic.
  2. Není účtován žádný poplatek za jejich užívání, avšak společnosti B. Braun si vyhrazují právo umisťovat na internetové stránky reklamu či různé bannery.
  3. Členství je bezplatné a nezávazné.

Pro ověření totožnosti v rámci stránek je zapotřebí zadat uživatelské jméno a heslo (přihlašovací údaje), které si v průběhu procesu registrace sami zvolíte.


3. Uzavření smlouvy a poskytování služeb
3.1 Identifikace, registrace a přístup k portálu 
K využívání Internetových stránek AAC (i částečnému) je nutná předchozí registrace a přidělení a aktivace nezbytných přihlašovacích údajů (především hesla). Identifikace a registrace je bezplatná.
Dále potvrzujete, že vaše osobní údaje poskytnuté při registraci, především jméno a příjmení, poštovní adresa, oblast specializace a emailová adresa, jsou pravdivé a správné. Jste povinni bezodkladně nahlásit jakékoli změny svých údajů.

 

3.2 Užívání přihlašovacích údajů, přístup na Internetové stránky AAC
Přístup k personalizovanému obsahu a službám Internetových stránek AAC získáte zadáním svých přihlašovacích údajů do příslušné obrazovky pro přihlášení.

Přihlašovací údaje jsou určeny výhradně pro vaše osobní použití. Nejste oprávněni tyto údaje (a především heslo) předávat žádným třetím osobám, a to ani členům vaší rodiny či kolegům. Jste povinni zachovávat o svých přihlašovacích údajích (a především o heslu) mlčenlivost a dále bránit neoprávněnému užívání Internetových stránek AAC jinými osobami. Žádáme vás, abyste společnost B. Braun Medical s.r.o. neprodleně kontaktovali v případě, že se dozvíte o jakémkoli zneužití svých přihlašovacích údajů nebo budete mít podezření, že ke zneužití vašich přihlašovacích údajů došlo. Společnosti B. Braun mají právo okamžitě přístup k Internetovým stránkám AAC přerušit v případě zneužití nebo podezření ze zneužití. Pokud jste zneužití svých přihlašovacích údajů sami způsobili, ponesete odpovědnost za následky užívání Internetových stránek AAC příslušnou třetí osobou. Konkrétně jste odpovědní za zneužití již v případě, že jste neoprávněné užití svých přihlašovacích údajů umožnili, a to i pokud se tak stalo v důsledku nedbalosti. Tato odpovědnost (s účinky do budoucna)  skončí teprve v okamžiku, kdy společnost B. Braun Medical s.r.o. o příslušném neoprávněném užívání písemně vyrozumíte (kontaktní údaje viz sekce „Kontakt“) a v případě nutnosti změníte heslo.

 

3.3 Ukončení a přerušení přístupových práv
Společnosti B. Braun si vyhrazují právo pozastavit či zrušit platnost vašich přihlašovacích údajů v případě, že porušíte tyto Podmínky použití, především pokud poskytnete nesprávné informace v rámci uživatelského profilu, neoprávněně zpřístupníte své přihlašovací údaje jiným osobám (především heslo) a/nebo zneužijete obsah internetových stránek, aniž doložení objektivního důvodu, a/nebo trvale zrušit vaše přístupová práva s okamžitou platností či ve lhůtě stanovené na základě uvážení společnosti B. Braun a ukončit s vámi z příslušného důvodu smluvní vztah i bez předchozího oznámení.

 

3.4 Bezplatné služby, emailové zprávy
3.4.1 Přístup k obsahu 
Poté, co bude úspěšně provedena identifikace a registrace, získáte přístup k různému bezplatnému obsahu v sekci Internetových stránek AAC s názvem „Moje akademie“. Bližší informace o bezplatných sekcích jsou uvedeny ve vysvětleních na portal.

 

3.4.2 Emailové zprávy
Z Internetových stránek AAC jsou zákazníkům zasílány bezplatné emailové zprávy. Abyste tyto zprávy mohli odebírat, musíte uvést emailovou adresu, kterou používáte, a/nebo emailovou adresu, která vám byla osobně přidělena pro vaše osobní využití. Poskytování jiných emailových adres, a to především adres jiných osob, není dovoleno. V rámci sekce „Moje akademie“ naleznete rovněž link, prostřednictvím něhož se můžete z odběru vybraných emailových zpráv odhlásit.

Pokud byste se setkali s jakýmikoli technickými či jinými obtížemi, kontaktujte prosím při odhlášení technickou podporu na emailové adrese aesculap-akademie.cz@bbraun.com.

 

4. Jiné podmínky užívání týkající se Internetových stránek AAC
4.1 Důvěrnost přihlašovacích údajů
Vaše kontaktní údaje jsou určeny výhradně pro vaše osobní využívání služeb internetových stránek, a proto je nutné nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi.

 

4.2 Účel využití 
Obsah, týkající se konkrétních kurzů, jakožto i jiný obsah, byste měli využívat výhradně pro účely vašeho dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví.
Nabízená fóra, blogy a jiné služby byste měli využívat nebo se jich účastnit výhradně za účelem výměny názorů a zkušeností s jinými registrovanými uživateli.

 

4.3 Vkládání materiálů na internetové stránky uživatelem
Účastníte-li se (především) jakýchkoli nabízených fór a blogů, je možné vkládat na internetové stránky vaše vlastní materiály (např. fotografie, texty apod.). Za obsah těchto materiálů nesete výhradní odpovědnost. V souvislosti s vašimi materiály odškodníte v plném rozsahu jakékoli naše orgány či zaměstnance v případě, že jakákoli třetí osoba vznese ve vztahu k vašim materiálům jakýkoli nárok, a to především v souvislosti s porušením autorských práv, průmyslových vzorů, ochranných známek a/nebo práv na ochranu soukromí. Mimo to potvrzujete, že obsah materiálů neporušuje platné právní předpisy. Společnosti B. Braun si vyhrazuje právo přerušit možnost vkládání vašich materiálů na internetové stránky v případě, že vznikne podezření z porušení jakýchkoli práv třetích osob či porušení platných právních předpisů, a není povinna žádné vaše materiály revidovat s ohledem na případná porušení uvedené povahy ani pro jiné účely.
Bez ohledu na výše uvedená ustanovení si společnosti B. Braun vyhrazují právo vaše materiály vymazat po uplynutí stanovené doby.


5. Využívání obsahu a užívací práva
Obsah Internetových stránek AAC jste oprávněni využívat výhradně pro účely vašich vlastních profesních aktivit v oblasti zdravotnictví, pro účely vašeho dalšího vzdělávání a pro účely výměny názorů a zkušeností s ostatními registrovanými uživateli. Obchodní aktivity, především nabízení služeb či zboží prostřednictvím Internetových stránek AAC, systematické shromažďování obsahu a vytváření shrnutí tohoto obsahu, bez ohledu na to, zda byl na internetové stránky vložen společností B. Braun či jinými uživateli, a přeposílání tohoto obsahu či jeho shrnutí třetí osobám, nejsou dovoleny. Jakékoli jiné využívání či zveřejňování obsahu z Internetových stránek AAC, který hradí třetí osoby, není dovoleno, s výjimkou případů, kdy k tomu společnost B. Braun poskytne svůj předchozí písemný souhlas.

Registrace vás automaticky neopravňuje k užívání Internetových stránek AAC. Nezaručujeme dostupnost platformy, zálohování obsahu ani funkční vhodnost a kompatibilitu systémů a softwaru. Vyhrazujeme si právo Internetové stránky AAC zcela či zčásti změnit či uzavřít, a to dočasně i trvale.

Poskytujete nám bezplatné nevýhradní právo na užívání obsahu, jenž na stránky vložíte (články, komentáře, hlasování, hodnocení apod.), které bude územně, časově i obsahově neomezené. To konkrétně zahrnuje i právo zveřejňovat obsah pro reklamní účely, včetně výtahů z uvedeného obsahu nebo jeho zkrácených verzí, aniž by bylo na Internetových stránkách AAC či v jiném médiu zároveň uvedeno příslušné uživatelské jméno.


6. Odpovědnost za obsah, výmaz obsahu
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, přesnost, úplnost či kvalitu obsahu vkládaného na Internetové stránky AAC jednotlivými uživateli. Za obsah, který na stránky vložíte, jste výhradně odpovědní, stejně jako ostatní uživatelé ve vztahu k jimi vkládanému obsahu.

V rámci Internetových stránek AAC neposkytujeme žádné zdravotní poradenství, poradenství ohledně možné léčby ani žádné jiné poradenství či doporučení. Jakákoli redakční shrnutí obsahu či kompilace z obsahu vkládaného uživateli slouží pouze pro kompilační účely; příslušný uživatel je za tento obsah i nadále odpovědný v souladu s předchozím odstavcem.

V případě, že uživatelé na Internetových stránkách AAC uvedou odkazy na cizí internetové stránky, nepřebíráme za obsah takových internetových stránek odpovědnost, a dále nepřijímáme odpovědnost za obsah cizích internetových stránek obsahujících odkazy na Internetové stránky AAC. Zjistíme-li na takových cizích stránkách jakékoli porušení právních předpisů, příslušné odkazy okamžitě odstraníme.

Ujistěte se prosím, že vámi zvolené uživatelské jméno a obsah vašich článků, včetně případných odkazů na jiné internetové stránky, neporušují žádné zákonné zákazy, nejsou v rozporu s dobrými mravy ani neporušují práva třetích osob (ochranné známky, autorská práva, práva na ochranu osobních údajů atd.). Pokud vámi zvolené uživatelské jméno či obsah vašich článků, včetně jakýchkoli odkazů na jiné internetové stránky, budou jakékoli zákonné zákazy, dobré mravy či práva třetích osob porušovat, přičemž vy budete za toto porušení odpovědní, ponesete vůči společnostem B. Braun odpovědnost za veškeré škody vyplývající z těchto porušení. V takových případech jste povinni společnosti B. Braun odškodnit za veškeré případné nároky třetích osob vyplývající z uvedených porušení, včetně případných výdajů souvisejících s následnou právní obranou vůči těmto nárokům.


7. Autorská práva, licenční práva a ochranné známky
Vzhled internetových stránek a texty, obrázky, grafika, uspořádání, zvuky, animace, videa a databáze, které jsou na nich umístěny, jsou chráněny autorskými právy nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Není-li uvedeno jinak, jsou tato práva vyhrazena společnosti Aesculap Akademie GmbH.
Spektrum služeb nabízených společnostmi B. Braun v rámci internetových stránek nelze vykládat tak, že na základě nich dochází automaticky či prostřednictvím překážky nároku či jinak k převodu jakékoli licence či vlastnického práva k autorskému právu, patentu, ochranné známce či jinému právu duševního vlastnictví společnosti Aesculap Akademie GmbH nebo jakékoli třetí osoby.
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré značky využívané v rámci platformy chráněny ochrannou známkou. Toto platí specificky i pro loga a značky společností B. Braun.


8. Zálohování dat 
Uživatel je individuálně povinen provádět pravidelné zálohování informací, u nichž to bude považovat za vhodné s ohledem na jejich případnou ztrátu, poškození či změnu, přičemž tak bude činit na technické úrovni odpovídající významu příslušných informací.


9. Ochrana a uchovávání dat 
Uchováváme tyto Podmínky použití a vaše osobní informace, které jste poskytli při registraci, pro účely správy smlouvy a archivujeme je po dobu trvání smlouvy. Po dobu trvání smlouvy si je můžete z internetových stránek kdykoli volně stáhnout.

Tyto Podmínky užívání jsou dále doplněny o naše Zásady ochrany osobních údajů.


10. Odpovědnost 
Zvláštní předpisy týkající se bezplatných služeb, diskuzních fór, odborného poradenství a ztráty dat:

V případě, že dojde ke vzniku škody v souvislosti s využíváním Internetových stránek AAC nebo s doručováním newsletterů, vztahují se na bezplatný obsah a bezplatné newslettery ustanovení nejen platných a účinných českých právních předpisů, ale ve vztahu k Aesculap Akademie GmbH též § 599 a § 600 BGB [německého občanského zákoníku].
Pokud budete vkládat obsah na diskusní fóra nebo poskytovat poradenství jako odborník na určitou specializovanou oblast, jste za tento obsah osobně a výhradně odpovědní. V tomto ohledu společnosti B. Braun pouze poskytují technické médium a nejsou odpovědné za přesnost, správnost ani spolehlivost daného obsahu. Především společnosti B. Braun nejsou odpovědné za jakékoli ztráty či škody způsobené tím, že určité osoby budou na uvedené informace spoléhat. Pokud dojde ke škodě v důsledku ztráty dat, nenesou za ni společnosti B. Braun žádnou odpovědnost bez ohledu na jakoukoli svou případnou účast v dané záležitosti, pokud by bývalo bylo možné vzniku škody zamezit řádným, pravidelným a kompletním zálohováním veškerých příslušných dat z vaší strany (viz výše).

Jinak společnosti B. Braun ponesou odpovědnost za škody v případě, že budou jimi způsobeny úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti, v případě nedodržení zaručeného stavu dodávaného produktu či služby, na základě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností (tzv. klíčových povinností), v důsledku zaviněného usmrcení určité osoby či újmy na zdraví, nebo v případě, že odpovědnost vznikne na základě právních předpisů o odpovědnosti za výrobky, a to v souladu s platnými právními předpisy. Klíčové povinnosti jsou smluvní povinnosti, které musí být splněny, aby došlo k naplnění základního záměru smlouvy, a na jejichž splnění se smluvní partner může vždy spolehnout a jejichž porušení by mohlo ohrozit dosažení účelu smlouvy.

Dojde-li k porušení klíčové povinnosti, je odpovědnost omezena na škodu, která může vzniknout (a musí být obvykle očekávána a předvídána) jako součást poskytování služeb, např. služby poskytované na základě smlouvy, za podmínky, že škoda vznikla pouze v důsledku mírné nedbalosti a neměla za následek usmrcení určité osoby či újmu na zdraví. Jiná odpovědnost společností B. Braun a jejich spolupracujících zástupců je vyloučena, bez ohledu na právní důvod této odpovědnosti.


11. Změny podmínek užívání 
Společnosti B. Braun si vyhrazují právo Podmínky použití kdykoli bez uvedení důvodu změnit. Revidované znění Podmínek použití bude následně uživateli zasláno emailem. Pokud uživatel nevznese námitku vůči použití revidovaného znění Podmínek použití do 14 dnů od obdržení příslušné emailové zprávy, bude se mít za to, že je odsouhlasil. Jakákoli námitka musí být vznesena písemně. Společnosti B. Braun vás v uvedeném emailu upozorní na možnost vznesení námitky a uvedou lhůtu pro její podání a následky nepodání námitky ze strany uživatele.

Vznesení námitky je považováno za ukončení smlouvy. Poté, co jedna ze společností B. Braun námitku obdrží, poskytne vám lhůtu 14 dnů, během níž si můžete stáhnout vámi vložený obsah nebo jej vymazat atd. Po uplynutí uvedené lhůty bude váš přístup neodvolatelně zablokován a zrušen.

Tyto Podmínky použití však není dovoleno měnit takovým způsobem, aby omezovaly obsah Internetových stránek AAC a rozsah jejich užívání ve váš neprospěch nebo aby poté stanovovaly nové povinnosti, které dříve v Podmínkách použití nebyly uvedeny.


12. Soudní příslušnost, rozhodné právo
Ve vztahu ke společnosti Aesculap Akademie GbmH:
V případě, že je uživatel podnikatelem, bude místem výhradní soudní příslušnosti pro veškeré spory vyplývající z užívání Internetových stránek AAC (včetně uzavírání dílčích smluv) obec Melsungen. Řešení sporu bude probíhat výhradně na základě právních předpisů Spolkové republiky Německo.

Ve vztahu ke společnosti B. Braun Medical s.r.o.:
Místem výhradní soudní příslušnosti pro veškeré spory vyplývající z užívání Internetových stránek AAC (včetně uzavírání dílčích smluv) je Praha. Řešení sporu bude probíhat výhradně na základě právních předpisů České republiky.


13. Závěrečná ustanovení 
Jakékoli změny či doplnění smluvních ujednání musí mít písemnou formu. Písemně musí být rovněž uzavřena případná dohoda o vzdání se požadavku písemné formy.

Bude-li jakékoli jednotlivé ujednání dle smlouvy shledáno neúčinným či neúplným, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Neúčinné či neúplné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které bude co nejvíce blížit zamýšlenému ekonomickému účelu původního ustanovení.

Oprávnění a práva vyplývající ze smluvních vztahů se společnostmi B. Braun nelze převádět na žádné třetí osoby, s výjimkou převodu na jakoukoli propojenou osobu v rámci skupiny B. Braun.

 

 

 

 

Kurzy v zahraničí Kurzy v zahraničí

Kontakt

B. Braun Medical s.r.o.
Aesculap Akademie
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285
DIČ: CZ 485 86 285

Tel.      +420 271 091 666
Fax      +420 271 091 652
Email   aesculap-akademie.cz@bbraun.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Anestézie", "[TestSparte1]": "204975", "[TestSparte2]": "1", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]" }
{ "[Domain]": "[AAKCZSK]", "[Sprache]": "[CZ]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

V Aesculap Akademii Vám byl vytvořen účet. Přejete si ho aktivovat? Do Vaší mailové schránky bude zaslán e-mail s aktivačním linkem. Pokud e-mail neobdržíte do 48 hodin, zkontrolujte prosím spam nebo nás kontaktujte.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "OK", "BUTTON_CANCEL": "Zru\u0161it", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "Neakceptoval\/a jste podm\u00EDnky k registraci do Aesculap Akademie.", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "Nesouhlasil\/a jste s pou\u017Eit\u00EDm Va\u0161ich dat." }